Vybavovanie sťažností

Ak máte akékoľvek sťažnosti, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

Telefón: +421 948 037 960  (Každý pracovný deň vždy od 10 do 16 hodín)

E-mail: eshop@grandoptical.sk

Ďalšie informácie o vybavovaní sťažností nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach. Náš tím zákazníckej podpory je pripravený vám pomôcť s prípadnými otázkami.

Postup ochrany spotrebiteľa

V prípade nespokojnosti má každý spotrebiteľ mimo iné má právo na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.  

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Podrobnosti upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúci - spotrebitelia sú také oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Spotrebiteľ má tiež právo na začatie súdneho konania na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky.